Cambodia Photo Workshops & Tours by klinkphoto

Photo Tours in Cambodia. Camera instructions and photo training workshops. Hosted by Michael Klinkhamer. Ph. +8560873847
Phnom Penh, Phnum Penh, Cambodia.

Description
Daily Photo Tour & Workshop in Phnom Penh and beyond. 

www.cambodiaphototours.asia
Professional Photographer Michael Klinkhamer is leading a daily casual photo workshop-tour in Phnom Penh. During the tour you will learn to set your camera for optimum results and discover Phnom Penh City with your camera. This photo workshop is designed to make you a better photographer.
For Bookings Call: +855 (0) 60873847.
e-mail: info@klinkphoto.com
Photographer Michael Klinkhamer:
www.klinkphoto.com
www.cambodiaphototours.asia

Costs: from $55 per person. Duration: Approx 4hours. 1/2 day from 13.30 until 17.15pm Full day from 10.00 am until 17.15 pm $115,- p.p.

Starts daily from the famous FCC Restaurant and Bar. 
FCC Restaurant & Bar: 363 Sisowath Quay-Riverside-Phnom Penh. 

Camera and photo instructions beginners and advanced Photographers of all ages & all cameras.
Get the best out of your digital camera and obtain priceless information on how to operate your camera-settings for photo taking. Be prepared and feel more confident for the remainder of your travels.
Get more confident with picture taking and have more fun making good pictures.
Learn from international publishing and exhibiting Professional Photographer for 20 years, Michael Klinkhamer. Now living in Phnom Penh since three years and knowing the place inside out.
Uncover hidden Phnom Penh places and make stunning panorama pictures from the highest building in Phnom Penh into the low lands of the Mekong delta.
Meet: Colourful friendly Khmer people and enjoy a casual save tour around town and beyond & above. 
Travel in a small group of max 8-10 people Enjoy an optional personal pictures review and personal advise-portfolio reviews about your photography.

About MoodImages by Michael Klinkhamer

“MoodImages are a collection of photographs and that I found only by looking, just being the watcher with a camera. An observer with the right kind of eyes and heart of awareness, and photographic ability to capture those moments of total surrender. MoodImages come to me as a natural gifts, without pressure. It's my way to enjoy photography and the celebration of life. ~~~~~Michael Klinkhamer

MoodImages Photography, Fine Art Photography by Michael Klinkhamer. All images in this portfolio website are owned and © copyrighted by Michael Klinkhamer. All rights reserved. © 2013.If you wish to obtain further information on our photography or like to own a Michael Klinkhamer MoodImage Fine Art print, please contact me. Thanks! MK

Michael Klinkhamer Photo & Text Productions.
Amsterdam-Holland
Cellphone +31(0)659495907  
info@klinkphoto.com

klinkphoto-info.blogspot.com

 

Check Michael Klinkhamer for editorial features and writings at my Blog web pages.

Please click here:

 

http://klinkphoto-info.blogspot.com

Contact details

Michael Klinkhamer Photography : Mobile phone: +855 (0)60873847

Portraits- Landscapes- Architecture & Fine Art Photography & Text Features.
Professional Photography is my life and business for the last 25 years!
I am producing new images and text features continuously.

Each photograph on this website is available for commercial licensing. Also, they are available as a limited edition fine art print or an open edition print.

If you like what you see, please check what I can do for you, for the best images, service and photographic involvement into your projects. I will send you a price quote within 12 hours. e-mail me: info@klinkphoto.com

You can also visit us at FACEBOOK:
https://www.facebook.com/pages/Michael-Klinkhamer-Photography-Writings/132062350158418?ref=hl

For information regarding commercial use of Michael Klinkhamer images, please send an email to:
info@klinkphoto.com
http://www.klinkphoto.com

Terms & Conditions

Michael Klinkhamer Photography/Productions/Cambodiaphototours

Algemene Voorwaarden 2015.

Prijs

 1. Klinkhamer Producties en opdrachtgever komen schriftelijk of wel mondeling de prijs van een productie overeen.
 2. De prijs is exclusief 21% BTW.
 3. De prijs die de opdrachtgever moet betalen, wordt bepaald aan de hand van oplage en het bedoelde gebruik van de productie, en aan de opdrachtgever medegedeeld.
 4. Gedurende de duur van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden producties niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Levering

 1. Foto’s en Teksten zijn vanaf het moment van verzending voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. Digitale bestanden met beelden worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na levering van de factuur.
 2. De opdrachtgever is in verzuim als het verschuldigde bedrag niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn is ontvangen. Klinkhamer Producties is gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De wettelijke rente bedraagt 10%.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
 4. Geen enkel gebruik van het werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van Klinkhamer Producties nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Klinkhamer Producties dan ook.

Gebruik Auteursrecht. (licentie)

 1. De opdrachtgever dient een exemplaar van de publicatie van het beeld kosteloos aan Klinkhamer Productieste verstrekken. Voor publicatie op internet geldt dat de opdrachtgever Klinkhamer Producties vrijelijk en kosteloos toegang verstrekt tot ieder gedeelte van de website waaarop het beeld of tekst voorkomt.
 2. De opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde beeld niet groter is dan 1024 bij 600 pixels.
 3. De opdrachtgever zal van het beeld geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de opdrachtgever de gebruikte (werk)kopie(ën) van het beeld wissen dan wel vernietigen.
 4. De opdrachtgever is niet bevoegd om het geleverde beeld door te leveren aan derden en/of door derden te doen publiceren in welke vorm dan ook.
 5. Beeldmanipulatie is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klinkhamer Producties. Het gemanipuleerde beeld dient eerst voorgelegd te worden aan Klinkhamer Producties alvorens deze gepubliceerd mag worden

Eigendom

Fotografische werken blijven eigendom van de fotograaf tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen wederpartij en fotograaf, met tussenkomst van Klinkhamer Producties, is overeengekomen. Dit geldt zowel voor fotografische of tekstuele werken die als digitaalbestand zijn aangeleverd als op beelddragers.

Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de fotografische en tekstuele werken berust bij Klinkhamer Producties.
 2. Elk gebruik van een werk dat niet is overeengekomen of is overgedragen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Klinkhamer Producties.
 3. Bij inbreuk komt Klinkhamer Producties een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Klinkhamer Producties gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. Bij reclame doeleinden -posters-cover boeken- of andere reclame uitingen is het basis bedrag minimaal € 2.500,- plus zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding

 1. Bij het gebruik van een fotografisch of tekstueel werk, dient de opdrachtgever de naam van Klinkhamer Productieste vermelden, en wel als volgt: Fotografie en/of tekst: Michael Klinkhamer.
 2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Klinkhamer Productieseen vergoeding toe van tenminste 100% bovenop de door Klinkhamer Producties gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is tegenover Klinkhamer Producties aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Klachten

Klachten inzake de geleverde diensten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto of tekst werken schriftelijk of elektronisch aan Klinkhamer Productieste worden medegedeeld. Klinkhamer Producties heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk televeren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de wederpartij zijn rechten terzake verliest.

Toepasselijk recht

Op alle gevallen waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klinkhamer Photography/Productions/Worldwidefeatures.
Amsterdam
Netherlands.
info@klinkphoto.com
http://www.klinkphoto.com

KvK Amsterdam 33269717 BTW nr. 115511854B02

English Version:

Michael Klinkhamer Photography / Productions / Worldwide Features.

Terms & Conditions 2015.

Price

 1. Klinkhamer Productions and client have written or orally come to an agreement on the price of a production.
 2. The price is excluding 19% VAT.
 3. The price the customer must pay is determined on the basis of circulation and the intended use of the production, and communicated to the client.
 4. During the duration of the agreement, the price of the offered works remain constant, so unless price changes resulting from changes in tax rates.

Delivery

 1. Foto's and Texts from the moment of transmission risk and expense of the other party.
 2. Digital image files are delivered in proper consultation and in a manner agreed by both parties and from the time expense and risk of transmission of the client.

Payment

 1. Payment must be made within fourteen days after delivery of the invoice.
 2. The client is in default if the amount due within the first paragraph in the period received. Klinkhamer Productiesis entitled to the amount of statutory interest rate to charge to the date of receipt of the due. The statutory rate is 10%.
 3. If the client is in default or otherwise failed to perform one or more of its obligations, including a breach of copyright, then all costs incurred in obtaining settlement in and out of court on his behalf.
 4. Any use of the work in any way is prohibited until the principal of any outstanding invoice Klinkhamer Productions has not been met or otherwise not fully complied with any obligation arising from any agreement with Klinkhamer Productions whatsoever.

Copyright Use. (license)

 1. The customer has to provide a copy of the publication of the image(s) free of charge to provide to Klinkhamer Productions. For publication on the Internet client grants Klinkhamer Productions freely access to every part of the website on those pages of the website with the images or text.
 2. The client will ensure that for the size of its Internet image shown is not greater than 1024 by 600 pixels.
 3. The principal of the image will not make any copies - digital or otherwise - than those strictly necessary for the agreed use. After the agreed use, the client used (working) copy (ies) of the image erase or destroy.
 4. The client is not entitled to the image supplied by third parties to supply and / or published by third parties in any form.
 5. Image Manipulation is only allowed with express written consent of Klinkhamer Productions. The manipulated image must first be presented to Klinkhamer Productions before they can be published.

Property

Photographic works remain property of the photographer unless explicitly written between party and photographer, with involvement of Klinkhamer Productions, agreed/transfered. This applies to both textual and photographic works which are delivered as digital files on media image.

Copyright

 1. The copyright in the photographic and textual work lies with Klinkhamer Productions.
 2. Any use of a work that is not agreed, is considered a breach of copyright Klinkhamer Productions.
 3. Any infringement Klinkhamer Productions is a compensation amounting to at least three times the usual rate Klinkhamer Productions license fee for such type of use, without any right to claim compensation of other damages (including the right to compensation for all direct and indirect actual damages and all judicial and extrajudicial costs).

Attribution

 1. When using a photographic and textual work, the client's name Klinkhamer Productieste mention, as follows: Photography and / or text: Michael Klinkhamer.
 2. Failure to comply with this condition is Klinkhamer Production Seen compensation of at least 100% above the usual rate by Klinkhamer Productions license fee, without any right to claim compensation of other damages (including the right to reimbursement of all direct and indirect damages and all effective judicial and extrajudicial costs).

Liability

The client is opposite Klinkhamer Productions liable for damage caused by a deficiency attributable to him was caused.

Complaints

Complaints concerning the services should as soon as possible but in any event within ten working days of the photo or text works written or electronic Klinkhamer Productieste to be communicated. Klinkhamer Productions has the right within a reasonable period good work rejected work remote springs, unless this disproportionate damage to the other party would result. Not timely filing the complaint may lead to the other party loses his rights matter.

Applicable law

In all cases where these general conditions, the Dutch law. Conflicts will be submitted to the competent court in the Netherlands.

Klinkhamer Photography / Productions / Worldwide Features.
Amsterdam
The Netherlands.
Info@klinkphoto.com
http://www.klinkphoto.com
KvK Amsterdam 33269717 * VAT no 115511854B02

Contact Details Terms & Conditions Copyright Notice: Michael Klinkhamer Photography 2015.